Realizując wymogi rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; dalej jako: „RODO”)

 

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest ARTUR ROŻEK, Złockie 92, 33-370 Muszyna, NIP: 734-323-06-02.
 2. W zależności od udzielonych przez Państwa zgód i istniejących obowiązków prawnych, Państwa dane mogą być przetwarzane przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a,  b) c) i f) RODO w celu:
  1. Przygotowania, zawarcia i wykonania przez Administratora zawartej z Państwem umowy o świadczenie usług Administratora (w wypadku jej zawarcia) - podstawą prawną przetwarzania jest dążenie do zawarcia umowy,
  2. Marketingu bezpośredniego usług Administratora, w czasie trwania umowy, a także po jej zakończeniu, w celu przedstawienia oferty usług Administratora i ich warunków – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora lub Państwa zgoda,
  3. Wypełnienia ciążących na Administratorze obowiązków prawnych – podstawą prawną przetwarzania jest przepis prawa, w tym ustawy ordynacja podatkowa i ustawy dotyczące poszczególnych podatków,
  4. Dochodzenia i rozpatrywania roszczeń związanych z zawartą z Państwem umową
   o świadczenie usług Administratora (w wypadku jej zawarcia) – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes administratora lub przepis prawa (kodeks cywilny),
 3. Administrator dokonuje zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych,
  w szczególności dokonuje ich profilowania w celu spersonalizowania oferty dla Państwa oczekiwań.
 4. Podanie przez Państwa danych jest:
 • dobrowolne ale niezbędne w celu zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usług Administratora (w wypadku woli jej zawarcia),
 • całkowicie dobrowolne w zakresie ich przetwarzania w celu marketingowym.
 1. Przysługuje Państwu także prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celu marketingowym.
 2. Państwa dane są przetwarzane przez administratora dla poszczególnych celów odpowiednio z upływem terminu:
 • wymaganego przepisem prawa, w szczególności prawa cywilnego i podatkowego istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora,
 • przedawnienia wszelkich roszczeń z tytułu zawartej umowy świadczenia usług przez Administratora,
 • obowiązywania udzielonej przez Państwa zgody.
 1. Administrator może udostępniać Państwa dane osobowe wyłącznie:
  1. Podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa,
  2. Podmiotom upoważnionym przez Administratora wyłącznie w interesie
  3. Administratora i na jego rzecz na podstawie zawartej umowy i w granicach tam określonych, w szczególności zewnętrznym dostawcom usług,
  4. Innym podmiotom na podstawie wyraźnie udzielonej przez Państwa zgody.
 2. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane przez Administratora do państw trzecich lub podmiotów posiadających siedzibę na terenie państw obcych, z tym, że Administrator przewiduje możliwość powierzania przetwarzania danych osobowych przez podmioty posiadające siedzibę na terytorium USA w związku z usługami informatycznymi świadczonymi na rzecz Administratora przez takie podmioty.
 3. Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych, poprawiania danych lub ich przenoszenia, a także wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych, żądania usunięcia danych lub ograniczenia ich przetwarzania. Mają Państwo także prawo wycofania zgody w każdym czasie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie oparte na tej zgodzie przed dniem jej wycofania.
 4. W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych przez Administratora danych mogą Państwo skontaktować się
  z Administratorem Bezpieczeństwa Informacji (Inspektorem Danych Osobowych Administratora) poprzez adres e-mail:info@ada-muszyna.pl
 5. Przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
  Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (po nowelizacji ustawy
  o ochronie danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).